Telefon   602 744 968

Telefon   71 780 4536

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak złożyć skargę do sądu administracyjnego?

Osobą uprawnioną do złożenia skargi do sądu administracyjnego jest każdy, kto ma w tym  interes prawny, a także prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacje społeczne, które w swoim zakresie obejmują ich statutową działalność. Szczegóły dotyczące skarg składanych do sądu administracyjnego są uregulowane ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Co powinieneś wiedzieć na ten temat?

Kiedy i gdzie składać skargę?

Czas na wniesienie skargi do sądu administracyjnego wynosi 30 dni od dnia, gdy zostało doręczone rozstrzygnięcie w sprawie. Może jednak zdarzyć się tak, że przed wniesieniem skargi będzie potrzebne zażądanie od organu usunięcia naruszenia prawa. Wtedy obowiązuje termin 30 dni od czasu doręczenia odpowiedzi organu lub 60 dni od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia w przypadku, gdy organ nie udzielił odpowiedzi. Skargi nie wnosi się bezpośrednio do sądu administracyjnego, ale za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność jest zaskarżana i będzie rozpatrzona przez sąd. Sprawa jest przekazywana do sądu wraz z dołączonymi przez dany organ aktami i z opisem swojego stanowiska. Do dnia rozpoczęcia rozprawy organ może uwzględnić skargę i zapobiec przeprowadzeniu postępowania przez sąd.

Wstrzymanie zaskarżonych działań 

Sąd administracyjny rozpozna skargę wtedy, gdy uzna, że jest w tym interes prawny oskarżonego, czyli uprawnienie do żądania dokonania kontroli aktu lub czynności organu administracji publicznej. Należy jednak liczyć się z tym, że wniesienie skargi nie spowoduje wstrzymania zaskarżonych działań. W przypadku, gdy wykonanie decyzji przed rozpatrzeniem skargi przez sąd grozi powstaniem nieodwracalnych lub negatywnych dla osoby zaskarżającej konsekwencji, musi ona złożyć wniosek do organu o wstrzymanie wykonania danej czynności lub aktu. Natomiast jeśli organ zdążył już przekazać sprawę do sądu administracyjnego, wspomniany wniosek trzeba złożyć w sądzie. Organ nie wstrzyma wykonania, jeśli istnieją przesłanki o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Sąd przychyli się do decyzji wtedy, gdy zachodzi niebezpieczeństwo powstania znacznej szkody lub skutków trudnych do odwrócenia. Jeśli sąd odmówi wstrzymania wykonania aktu lub czynności, można złożyć zażalenie do Naczelnego Sadu Administracyjnego.

Z czego składa się skarga?

Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego musi czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym i spełniać dodatkowe wymogi przewidziane dla skargi. Powinna uwzględniać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest kierowana;
  • informacje dotyczące stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • rodzaj pisma (skarga);
  • osnowę wniosku lub oświadczenia;
  • wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
  • oznaczenie organu, którego dotyczy dana skarga;
  • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego;
  • podpis strony składającej wniosek, jej przedstawiciela lub pełnomocnika;
  • informacje o załącznikach;
  • wartość przedmiotu zaskarżenia (tylko w niektórych przypadkach).

W sytuacji, gdy skargę składa pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa, musi je dołączyć do dokumentu. Do tego potrzebne są odpisy skargi i załączników dla doręczenia ich stronom. Jeśli załączniki nie zostały złożone w sądzie w oryginalne, należy złożyć po jednym odpisie każdego z nich do akt sądowych. Przygotowanie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do naczelnego sądu administracyjnego najbezpieczniej jest zlecić kancelarii prawnej ze względu na poprawność przygotowania i znajomość procedur. Dodatkowo można także powierzyć zastępstwo procesowe w sprawach toczących się przed sądami administracyjnymi. Uwzględnienie skargi skutkuje zwrotem kosztów postępowania dla skarżącego. Natomiast jej oddalenie może spowodować żądanie od organu zwrotów kosztów postępowania. Nie dotyczy to skargi kasacyjnej.